English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
OPOZIV I SUSPENZIJA CERTIFIKATA

Korisnik certifikata može zatražiti opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Opoziv certifikata je postupak kojim certifikat nepovratno postaje nevažećim.

Zahtjev za opoziv certifikata korisnik mora podnijeti u sljedećim situacijama:

  • ako se pojavi osnovana sumnja da je privatni ključ povezan s certifikatom kompromitiran;
  • ako se pojavi osnovana sumnja da korisnički kripto uređaj, odnosno privatni ključ ili aktivacijski podaci nisu više u jedinstvenom posjedu potpisnika, odnosno skrbnika ili ako dođe do njihova otuđenja;
  • ako pripadajuća osoba (potpisnik) više nije povezana s poslovnim subjektom;
  • ako neka od informacija sadržana u certifikatu više nije točna.

U slučaju nastanka razloga za hitni opoziv certifikata, korisnik isti može zatražiti pozivom na telefonski broj 01 612 7040.

Umjesto opoziva, do potvrde ili opovrgavanja gore navedenih sumnji, korisnik može zatražiti suspenziju certifikata, tj. korisnik može zatražiti postavljanje certifikata u stanje privremenog nevaženja.

Suspenzija certifikata je postupak kojim certifikat privremeno, na vrijeme od najdulje 60 dana, postaje nevažećim.

Ukoliko se sumnja koja je bila razlog za suspenziju certifikata potvrdi, korisnik je dužan zatražiti opoziv certifikata. Ukoliko se sumnja koje je bila razlog za suspenziju opovrgne, korisnik može zatražiti reaktivaciju certifikata.

Reaktivacija certifikata je postupak ponovnog aktiviranja suspendiranog certifikata nakon prestanka postojanja razloga za suspenziju.

Oporavak certifikata je postupak ponovnog izdavanja certifikata s istim korisničkim podacima u slučaju da je certifikat čiji se oporavak traži važeći te ne postoji potreba za promjenom korisničkih podataka u certifikatu. Zahtjev za oporavak certifikata korisnik može podnijeti u situacijama kad je došlo do kvara smart kartice/tokena ili se iz nekog drugog razloga više ne može koristiti certifikatom.

Ako je nastupio period u kojem je moguće zatražiti obnovu certifikata (45 dana prije datuma isteka valjanosti certifikata), nije moguće zatražiti oporavak certifikata, već korisnik treba zatražiti obnovu certifikata kroz zahtjev za izdavanje certifikata.

Ako je oporavak certifikata moguće napraviti, Fina će temeljem zahtjeva za oporavak certifikata opozvati certifikat čiji se oporavak traži te izdati novi certifikat istog tipa s istim korisničkim podacima.

Uputu za provjeru datuma isteka valjanosti certifikata možete pronaći ovdje.

Zahtjev za Opoziv certifikata, njegovu suspenziju ili reaktivaciju, potpisnik, odnosno skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta, mogu podnijeti na sljedeće načine:

  • Osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva;
  • Poštanskom dostavom u neki od Registracijskih ureda Fine;
  • Dostavom u Registracijski ured Fine od strane treće osobe.

Ukoliko Zahtjev nije predan osobno od strane podnositelja (potpisnik/skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje), uz Zahtjev je potrebno obavezno dostaviti i presliku osobne iskaznice/putovnice podnositelja Zahtjeva.

Zahtjev za oporavak certifikata koji se podnosi za poslovne certifikate koji se izdaju fizičkoj osobi, mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i potpisnik. Zahtjev u Finu osobno podnosi potpisnik pri čemu se provodi fizička identifikacija potpisnika.

Popis Registracijskih ureda Fine.

Zahtjev za suspenziju poslovnih certifikata izdanih fizičkim osobama, poslovnih certifikata za IT opremu te certifikata za TDU može samostalno potpisati potpisnik, odnosno skrbnik certifikata.

Zahtjev za reaktivaciju poslovnih certifikata izdanih fizičkim osobama uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje potpisnik.

Zahtjev za opoziv, reaktivaciju ili oporavak poslovnih certifikata izdanih fizičkim osobama, poslovnih certifikata za IT opremu te certifikata za TDU uvijek potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta/TDU. Ukoliko je podnositelj  Zahtjeva potpisnik, odnosno skrbnik certifikata, Zahtjev uz potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta/TDU dodatno treba biti potpisan od strane potpisnika, odnosno skrbnika certifikata.

Fina također može suspendirati ili opozvati certifikat ako smatra da nije izdan sukladno zahtjevu ili navodima iz Općih pravila davanja usluga certificiranja ili ako korisnik, potpisnik ili skrbnik ne izvršavaju svoje obveze u skladu s Općim pravilima i potpisanim ugovorima.

Ako korisnik raskine Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Fina će opozvati certifikate na koje se taj ugovor odnosi. Zahtjev za otkaz ugovora može se podnijeti osobno u Registracijski ured Fine ili preporučenom poštanskom dostavom na neki od Registracijskih ureda. Popis Registracijskih ureda Fine možete vidjeti ovdje.

Obrazac Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata možete preuzeti ovdje.

Naknada za opoziv i oporavak certifikata plaća se prema službenom cjeniku Fine.

Naknada za suspenziju i reaktivaciju certifikata se ne naplaćuje.

 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite