English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
POPIS OBVEZNIKA KOJI NISU PREDALI GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE I DRUGU PROPISANU DOKUMENTACIJU ZA 2015. GODINU, U SVRHU JAVNE OBJAVE

Zagreb, 27. veljače 2017. - Financijska agencija (Fina) kreirala je popis obveznika koji nisu predali godišnje financijske izvještaje (GFI) i drugu propisanu dokumentaciju za 2015. godinu, u svrhu javne objave. Rok za predaju GFI-a za javnu objavu bio je 30. lipnja 2016. godine, odnosno šest mjeseci po isteku poslovne godine za poduzetnike kojima je poslovna godina različita od kalendarske.

Temeljem članka 23., st. 13. Zakona o računovodstvu (NN, br. 109/07, 54/13 i 121/14), Fina je popis poduzetnika koji nisu predali GFI za javnu objavu dostavila Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, radi primjene prekršajnih odredbi prema čl. 32. istoga Zakona.

Radi primjene čl. 70., st. 1., t. 3. Zakona o sudskome registru (NN br. 1/95 do 110/15), Fina je obavijestila Visoki trgovački sud o poduzetnicima koji nisu postupili sukladno čl. 20. Zakona o računovodstvu i tri godine za redom, tj. za 2013., 2014. i 2015. godinu, u Finu predali godišnji financijski izvještaj i ostalu propisanu dokumentaciju za javnu objavu. Nadležni trgovački sud po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak brisanja za ona društva koja tri godine za redom ne predaju godišnje financijske izvještaje u svrhu javne objave. Po osnovi primjene čl. 70. Zakona o sudskom registru, u 2012. godini brisano je 30.703 društva, u 2013. godini po istoj je osnovi brisano 3.880 društava, u 2014. godini 9.803 društava, a u 2015. godini 4.663 društava. Sveukupno je po navedenoj osnovi brisano 49.049 društava.

Podsjećamo obveznike da pojedinačne i konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu mogu dostaviti i po isteku zakonom propisanoga roka, s tim da za predaju s kašnjenjem duljim od osam dana plaćaju veću naknadu za javnu objavu, koja je propisana Pravilnikom o vrstama i visini naknada Fini za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 1/16).

Popis obveznika koji nisu ispunili obveze prema ZOR-u - stanje 23.2.2017. godine

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite