English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.8.2017.

Zagreb, 19. listopada 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. kolovoza 2017. godine, u ukupnom dugu je bio 46,0 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,3 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,6 %, osiguravajućim društvima sa3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. kolovoza 2017. godine bilo 69 386. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 107 978 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 31. kolovoza 2017. godine, dug je manji i iznosi 410,5 milijuna kuna.

Dug 4638 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,93 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,9 %) i veći je od duga preostalih 315 527 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,33 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.8.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.8.2017.


Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite