English
banner_12.jpg
 
GRAĐANI

OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA

Ovršni postupak (ovrha) je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od 1. siječnja 2011. godine Financijska agencija (Fina, Agencija) provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti zakonom (primjerice, primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, tjelesnoga oštećenja, socijalne skrbi, privremene nezaposlenosti, dječjega doplatka, stipendije i pomoći učenicima i studentima) te ovršenik tim sredstvima može slobodno raspolagati.

Provedba ovog Zakona predstavlja iznimno važan i sveobuhvatan projekt koji mijenja dosadašnji način provođenja ovrhe, a kojemu su glavni ciljevi uređenje odnosa između dužnika i vjerovnika, povećanje učinkovitosti naplate potraživanja i zaštita vjerovnika. Prednosti novog sustava provođenja ovrha su uređenje odnosa između dužnika i vjerovnika, povećanje pravne sigurnosti, zaštita vjerovnika, usklađivanje propisa Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i uređenih financijskih tržišta, brža naplata potraživanja, dostava osnova za plaćanje na jedno mjesto te postojanje jedinstvene baze podataka o otvorenim računima i o drugim novčanim sredstvima koje poslovni subjekti i građani imaju u bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 105/10, 124/11, 52/12 i 6/13), Uprava Fine cjenikom određuje iznos naknada iz Pravilnika, a Ministar financija daje suglasnost na cjenik. Izvod iz Cjenika koji se odnosi na poslove Fine sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima možete preuzeti ovdje:

Izvod iz cjenika Fine - naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

 
 

JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA - JRR

Jedinstveni registar računa (JRR), elektronička je baza podataka o računima, koju  Fina vodi od 2002. godine. Sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata, uključivo i o računima Hrvatske narodne banke i banaka, štedionica i kreditnih unija, jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave, a od 1.1.2011. godine u JRR-u se vode i podaci o računima građana, otvorenih u bankama koje posluju u RH. Osim podataka o računima poslovnih subjekata i građana, u JRR-u se evidentiraju i podaci o postojanju oročenih novčanih sredstava, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama.

Vođenje JRR-a uređeno je Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10, s izmjenom i dopunom NN 112/12) i Pravilnikom o Jedinstvenom registru računa (NN 156/13 s izmjenom i dopunom NN 71/16).

Javni podaci u JRR-u su svi podaci o transakcijskom računu poslovnog subjekta uključujući i podatak o blokadi tog računa. Podaci o stanju na računu ili visini depozita ne evidentiraju se u JRR-u.

Podaci iz JRR-a koji se odnose na  novčana sredstva poslovnih subjekata i građana nisu javni s tim da se na podatke o građanima  primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Podaci o transakcijskim računima građana koji su otvoreni s oznakom specifične namjene smatraju se javnim podacima.

Na temelju članka 8. stavka 3. i članka 13. stavka 1. Pravilnika o Jedinstvenom registru računa (NN 156/13 s izmjenom i dopunom NN 71/16).), Uprava Financijske agencije je donijela Uputu o dostavljanju podataka u JRR i postupku davanja podataka iz JRR-a, koju možete preuzeti ovdje:

Uputa o dostavljanju podataka u JRR i postupku davanja podataka iz JRR-a

 
 

POSTUPAK PROVOĐENJA OVRHE

OSNOVA ZA PLAĆANJE

Fina pokreće postupak provođenja ovrhe na temelju zaprimljene osnove za plaćanje. Osnova za plaćanje može biti ovršna odluka i nagodba domaćeg suda ili upravnog tijela, ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i koje imaju potvrdu ovršnosti, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, zadužnica, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe. Rješenje o ovrsi donosi javni bilježnik, na temelju vjerovnikovog prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, ili nadležno tijelo (sud, porezna uprava, HZZO, HZMO).

Uz zadužnicu se prilaže i zahtjev u kojem vjerovnik zahtijeva naplatu svoje tražbine od dužnika ili/i jamaca plataca kao i iznos duga koji se naplaćuje.

Uz osnove za plaćanje koje se temeljem odredbi Ovršnog zakona dostavljaju na izravnu naplatu dostavlja se i propisani obrazac zahtjeva za izravnu naplatu popunjen sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu.

Zahtjev za izravnu naplatu po članku 209. Ovršnog zakona

Svaki ovrhovoditelj dostavlja zaseban zahtjev za izravnu naplatu za svakog ovršenika. Na obrascu se ne smije ništa brisati ili precrtavati. Podatak o računu specifične namjene upisuje se samo u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade). U navedenom slučaju potrebno je kao podatak o imenu i prezimenu/nazivu/tvrtki ovrhovoditelja/ovršenika naznačiti npr. naziv stečajne mase uz navođenje imena i prezimena stečajnog upravitelja pod čijim se OIB-om u JRR-u vodi račun stečajne mase, kao podatak o OIB-u navodi se OIB stečajnog upravitelja te podatak o računu specifične namjene stečajne mase koja je ovrhovoditelj/ovršenik po osnovi za plaćanje. U slučaju kada ovrhovoditelj dostavlja osnovu za plaćanje radi naplate na teret više solidarnih ovršenika dužan je dostaviti zaseban zahtjev za izravnu naplatu za svakog ovršenika, isto naznačiti na svakom zahtjevu (zaokružiti broj 3.) te uz svaki zahtjev dostaviti dodatni dopis s podacima (naziv i OIB) o ostalim solidarnim ovršenicima iz osnove za plaćanje na teret kojih traži naplatu.

DOSTAVA OSNOVE ZA PLAĆANJE U FINU

Nadležno tijelo, odnosno ovrhovoditelj, može dostaviti osnovu za plaćanje u izvorniku ili otpravku preko javnog bilježnika ili opunomoćenika, odnosno na drugi način uređen posebnim propisom, neposrednom dostavom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 15 sati, u sljedeće Finine poslovne jedinice: Zagreb (Šoštarićeva 2 i Vrtni put 3), Rijeka (F. Kurelca 3), Osijek (L. Jaegera 1-3), Split (Mažuranićevo šetalište 24b), Kutina, Zabok, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Varaždin, Karlovac, Sisak, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, Našice, Vukovar, Pula, Gospiću, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.

Osnove za plaćanje mogu se poslati i poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom, na sljedeće adrese:

Zagreb: Fina,Vrtni put 3, 10000 Zagreb
Split: Fina, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
Rijeka: Fina, F.Kurelca 3, 51000 Rijeka
Osijek: Fina, L.Jaegera 1-3, 31000 Osijek.

Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava u skladu sa zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave. Osnova za plaćanje dostavlja se sukladno formatu podataka za dostavu osnove za plaćanje u obliku elektroničke isprave, te formatu poruka za razmjenu i poslovnim pravilima za prihvat podataka osnove za plaćanje.

Osnova za plaćanje može se dostaviti kao elektronička isprava nakon potpisivanja Protokola za razmjenu podataka o osnovama za plaćanje kao elektroničke isprave kojega sklapaju Fina i donositelj osnove za plaćanje.

Fina je uputom detaljnije propisala format podataka za dostavu osnove za plaćanje u obliku elektroničke isprave, format poruka za razmjenu i poslovna pravila.

PRIMITAK I POHRANA ODVJETNIČKIH PUNOMOĆI U FINI

Za potrebe provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, prilikom dostavljanja određenih osnova za plaćanje u Finu ili poduzimanja drugih pravnih radnji vezanih uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, odvjetnik koji poduzima radnju temeljem punomoći stranke treba uz zahtjev za postupanje priložiti izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku punomoći ili se pozvati na punomoć koja je prethodno pohranjena u Fini. Iz sadržaja punomoći treba biti razvidno da je stranka opunomoćila odvjetnika za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Financijskom agencijom.

Punomoći je od 1. lipnja 2017. godine potrebno dostavljati u jedinice Fine u koje se dostavljaju osnove za plaćanje, a sukladno Prilogu 1. i 2. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, 6/13).

Punomoć za koju se traži pohrana treba Fini biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. U punomoći je potrebno navesti naziv odnosno ime i prezime i OIB davatelja punomoći, ime i prezime i OIB punomoćnika te datum izdavanja punomoći. Podatak o OIB-u punomoćnika potreban je za evidentiranje i pohranu punomoći u Fini. Također, potrebno je dostaviti (u popratnom dopisu/zahtjevu za pohranom) adresu elektroničke pošte davatelja punomoći i punomoćnika. Fina će, nakon obrade punomoći, na navedene adrese elektroničke pošte dostaviti obavijest o pohrani punomoći i podatak o broju pod kojim je punomoć pohranjena u Fini.

Prilikom poduzimanja pravnih radnji pred Finom u okviru izdane punomoći, punomoćnik se treba pozvati na broj pohranjene punomoći.

OČEVIDNIK REDOSLIJEDA OSNOVA ZA PLAĆANJE

Primljene osnove za plaćanje i podaci o stupnju njihove izvršenosti upisuju se u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje.

Nadležna tijela, ovrhovoditelji i ovršenici mogu dobiti podatke, preslike i potvrde iz Očevidnika (podaci o redoslijedu i iznosu naplate, preslika Rješenja o ovrsi, preslika zadužnice), na temelju pisanog Zahtjeva za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Obrazac Zahtjeva dostupan je i u svim Fininim poslovnicama.

Ispunjen obrazac Zahtjeva za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje može se predati neposrednom dostavom ili poslati poštom u sljedeće Finine poslovne jedinice: Zagreb (Ulica grada Vukovara 70), Rijeka (F. Kurelca 3), Osijek (L. Jaegera 1-3), Split (Mažuranićevo šetalište 24b), Kutina, Zabok, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Varaždin, Karlovac, Sisak, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, Našice, Vukovar, Pula, Gospiću, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.

IZUZEĆA OD OVRHE

Prema Ovršnom zakonu ovrha se ne provodi na sljedećim novčanim sredstvima:

 1. primanjima po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
 2. primanjima po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju;
 3. primanjima po osnovi socijalne skrbi;
 4. primanjima po osnovi privremene nezaposlenosti;
 5. primanjima po osnovi dječjega doplatka;
 6. primanjima po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;
 7. naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 8. primanjima po osnovi odličja i priznanja,
 9. rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno (primanja prema Zakonu o rodiljnjim i roditeljskim potporama),
 10. utvrđenim iznosima za uzdržavanje djeteta uplaćenim na poseban račun kod banke,
 11. naknadi troškova za službeno putovanje i naknadi troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte javnog prijevoza),
 12. daru za djecu do 15. godine života (600,00 kn) i potpori za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (3.326,00 kn),
 13. naknadi za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
 14. potpori zbog invalidnosti radnika (2.500,00 kn godišnje) i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (2.500,00 kn godišnje), potpori za slučaj smrti radnika (7.500,00 kn) i smrti člana uže obitelji radnika (do 3.000,00 godišnje), do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u slučaju isplate djeci radnika zbog smrti radnika, potpora je u cijelosti izuzeta od ovrhe),
 15. ostalim primanjima izuzetim od ovrhe po posebnim propisima. (npr. novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).

Od ovrhe je izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako je plaća manja od prosječne, izuzima se iznos od 2/3 iznosa plaće. Navedeno ograničenje od ovrhe se odnosi i na druga zakonom određena primanja (vidi: Popis primanja i naknada izuzetih od ovrhe).

Odredbe o ograničenju ovrhe na plaći primjenjuju se i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Popis primanja i naknada izuzetih od ovrhe

Kada se radi o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe, postupak je sljedeći:

 1. Ovršenik ispunjava obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona). Obrazac Obavijesti dostupan je i u svim Fininim poslovnicama.
 2. Ovršenik dostavlja potpisan obrazac Obavijesti u bilo koju Fininu poslovnicu.
 3. Fina o tome odmah obavještava banku, koja otvara poseban račun za ova sredstva, te  uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe, da bi ovršenik mogao ovim sredstvima slobodno raspolagati.
 4. U slučaju kada su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe zaplijenjeni na računu ovršenika (nisu još prenesena na račun ovrhovoditelja), ovršenik može Fini dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Fina naloži banci prijenos navedenih primanja na poseban račun. Ako se radi o primanjima iz članka 173. Ovršnog zakona i primanjima iz čl. 172. toč. 11., 12. i 14. Ovršnog zakona na kojima je ovrha ograničena, ovršenik uz zahtjev treba dostaviti i Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema čl. 173. Ovršnog zakona odnosno Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema čl. 172. toč. 11., 12. i 14. Ovršnog zakona
 5. Ako banka utvrdi da su primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe uplaćeni na račun na kojem se provodi postupak ovrhe (redovan račun ovršenika), a ne na poseban račun ovršenika o istome će obavijestiti Finu kako bi se navedena primanja, naknade ili iznosi prenijela na poseban račun ovršenika. 
   Ako ovršenik nema otvoren poseban račun, a primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe uplaćeni su na račun na kojem se provodi postupak ovrhe (redovan račun ovršenika), banka će o istome obavijestiti Finu. Također, banka će bez odgode obavijestiti i ovršenika o potrebi otvaranja posebnog računa. Ovršenik treba u roku od 8 dana od dana kada je Fina zaprimila obavijest banke dostaviti u Finu Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona.
    Ovršenik treba u obje gore navedene situacije, ako se radi o primanjima iz članka 173. Ovršnog zakona odnosno primanjima iz čl. 172. toč. 11., 12. i 14. na kojima je ovrha ograničena, dostaviti u Finu Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema članka 173. Ovršnog zakona odnosno Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema čl. 172. toč. 11., 12. i 14. Ovršnog zakona.


Napomena: Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu blokirani, ako uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona dostavi i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima

IZVRŠENJE OSNOVE ZA PLAĆANJE

Kada Fina zaprimi osnovu za plaćanje, daje naloge bankama za izvršavanje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

Banke postupaju prema podacima sadržanim u nalogu dobivenom od Fine i izvršavaju pljenidbu novčanih sredstava na računu, vrše plaćanja i/ili blokadu, odnosno deblokadu računa ovršenika. Ako u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi, ovrha se provodi redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, koji vodi Fina.

Osnove za plaćanje donesene u ovršnim postupcima pokrenutima prije 1. siječnja 2011. godine izvršavaju se prema propisima koji su važili u vrijeme pokretanja postupka.

BLOKADA / DEBLOKADA RAČUNA

Ako osnova za plaćanje nije izvršena u cijelosti, Fina daje nalog bankama da blokiraju sve ovršenikove račune i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Banke kontinuirano izvještavaju Finu o svim priljevima novčanih sredstava na ovršenikov račun. Priljev novčanih sredstava koristi se isključivo za izvršenje osnova za plaćanje zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja osnove za plaćanje. Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, Fina obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa.

Ako u Jedinstvenom registru računa poslovni subjekt ima oznaku blokade računa, odnosno oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, takav ovršenik (poslovni subjekt) ne smije obavljati obračunsko plaćanje (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga i drugi oblici namire međusobnih novčanih obveza i potraživanja); plaćati svoje obveze gotovim novcem, a gotov novac koji je primio obavljajući registriranu djelatnost dužan je položiti na račun u banci niti plaćati preko institucije za platni promet (pravna osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za pružanje platnih usluga).

DAVANJE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA REDOSLIJEDA OSNOVA ZA PLAĆANJE

Člankom 19. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisano je da Fina daje podatke, preslike i potvrde iz Očevidnika.

Sukladno navedenom, Fina je razvila web servis e-Blokade. Radi se o servisu koji je namijenjen poslovnim subjektima, a omogućuje uvid u informacije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, sukladno čl. 16. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima elektroničkim putem.

Više o servisu e-Blokade saznajte ovdje.

BROŠURA

Kako bismo dodatno pojasnili postupak provođenja ovrha te građane i poslovne subjekte informirali o zakonskim odredbama, u nastavku je dostupna informativna brošura:

Brošura: Ovrha na novčanim sredstvima


PROPISI

U  nastavku su neki od najvažnijih propisa koji reguliraju postupak provođenja ovrhe na novčanim sredstvima.

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 91/2010
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 112/2012
Ovršni zakon, NN 112/2012
Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona, NN 93/2014 
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, NN 6/2013
Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke, NN 6/2013

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 105/2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 124/2011
Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 52/2012
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 6/2013

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa, NN 156/2013

Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 96/2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na nvčanim sredstvima, NN 130/2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 99/2011
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 6/2013

Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica, NN 115/2012
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica, (NN 125/14)
Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice, NN 115/2012
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, NN 115/2012

Pravilnik o obliku i sadržaju Zahtjeva za izravnu naplatu, NN 115/2012
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu, (NN 127/14)
Zahtjev za izravnu naplatu po članku 209. Ovršnog zakona

 
 

IZMJENE OVRŠNOG ZAKONA KOJE SU STUPILE NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2015. GODINE

Izmjena roka za prijenos zaplijenjenih sredstava po nepravomoćnom rješenju o ovrsi sa 30 na 60 dana

Odredbom čl. 64. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: ZID OZ) izmijenjen je čl. 206. st. 4. Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: OZ), na način da je rok za prijenos zaplijenjenih sredstava po nepravomoćnom rješenju o ovrsi produljen s 30 na 60 dana od primitka osnove za plaćanje.

Naime, članak 206. st. 4. Ovršnog zakona od 1. siječnja 2015. godine glasi:

„Ako Agencija u roku od šezdeset dana od dana kad joj je dostavljeno nepravomoćno rješenje o ovrsi ne primi rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili o obustavi ovrhe, naložit će prijenos zaplijenjenog iznosa na račun naveden u rješenju o ovrsi. Agencija će naložiti prijenos i prije proteka roka od šezdeset dana ako ovršenik u Agenciji da pisanu suglasnost kojim izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka toga roka.“

Izmjena načina postupanja po zadužnicama

Odredbom čl. 65. ZID OZ-a izmijenjen je čl. 208. OZ-a (provedba naplate na temelju zadužnice) te isti sada glasi:

 • ako je naplata zatražena na temelju zadužnice upisane u Registar zadužnica i bjanko zadužnica na temelju priopćenja javnog bilježnika koji je zadužnicu potvrdio, Agencija će postupiti kao u povodu pravomoćnog rješenja o ovrsi.
 • ako je naplata zatražena na temelju zadužnice koja nije upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica na temelju priopćenja javnog bilježnika koji je zadužnicu potvrdio, Agencija će postupiti kao u povodu zahtjeva za izravnu naplatu.

Navedeno znači da će Fina postupati na dosadašnji način odnosno odmah vršiti prijenos sredstava kao u povodu zaprimanja pravomoćnog rješenja o ovrsi samo u slučaju zaprimanja zahtjeva za naplatu po zadužnici koja je potvrđena (solemnizirana) i upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica.

U slučaju zaprimanja zahtjeva za naplatu po zadužnici koja je potvrđena (solemnizirana), a nije upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica kao i u slučaju zaprimanja zahtjeva za naplatu po zadužnici na kojoj je javni bilježnik ovjerio potpis dužnika, bez obzira da li je takva zadužnica upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica, Fina će sa zaprimljenim zahtjevom za naplatu po zadužnici postupati kao u povodu zahtjeva za izravnu naplatu odnosno prijenos sredstava će se izvršiti tek istekom roka od 60 dana od dana primitka zahtjeva sukladno odredbi čl. 209. st. 7. OZ-a.

Javni bilježnik koji potvrdi zadužnicu ili bjanko zadužnicu dužan je propisane podatke odmah elektroničkim putem dostaviti u Registar zadužnica i bjanko zadužnice (čl. 216. st. 2. OZ-a) od dana 15. listopada 2012. godine.

U slučaju da je zaprimljen zahtjev za naplatu po zadužnici koja je upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica, a podaci iz zaprimljene zadužnice se ne podudaraju s onima iz Registra, neovisno o tome radi li se o ovjerenoj ili potvrđenoj zadužnici, sukladno odredbi čl. 216. st. 6. OZ-a, Fina takvu zadužnicu neće upisati u Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje niti ju izvršavati već će istu vratiti podnositelju kao nepodobnu za postupanje uz obrazloženje.

Također, s obzirom na to da je u navedenim slučajevima propisano postupanje kao u povodu zahtjeva za izravnu naplatu, Fina će primjerak zahtjeva za naplatu po zadužnici dostaviti ovršeniku na način propisan za dostavu primjerka zahtjeva za izravnu naplatu ovršeniku. U tom slučaju ovršenik je ovlašten dati u Fini pisanu suglasnost iz čl. 206. st 4. OZ-a kojom izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka tog roka.

Izmjena prioriteta naplate

Dana 1. siječnja 2015. godine stupa na snagu odredba čl. 67. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14), kojom je čl. 209. OZ-a dodan novi st. 4. kojim je propisano da će se ovrha na novčanoj tražbini po računu ovršenika na temelju obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine provesti prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina po tom računu neovisno o vremenu njihova nastanka, osim ovrhe radi ostvarenja djetetove tražbine uzdržavanja.

Navedeno znači da ovrha na temelju obračuna poslodavca ima prioritet u naplati te se obračun poslodavca evidentira na prvo mjesto u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, osim naplate tražbine za uzdržavanje djeteta (alimentacija) i privremeno uzdržavanje.

Ova odredba se primjenjuje samo na obračune poslodavca koji su dostavljeni na dan ili nakon 1. siječnja 2015. godine te isti neće imati prednost pri naplati u odnosu na druge osnove zaprimljene zaključno sa 31. prosinca 2014. godine.

Posebne napomene za zaštitu drugog dohotka prema posebnim propisima, a koji imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja ovršenika - čl. 173. stavak 7. Ovršnog zakona:

 • u slučaju ako se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ista se mogu zaštiti od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima u dijelu od 2/3 primanja, a maksimalno 2/3 prosječne neto plaće.

  Kako bi ovršenik ostvario pravo zaštite ovog primanja i mogao otvoriti posebni (zaštićeni) račun, isti mora:
 • od nadležne ispostave Ministarstva financija - Porezne uprave ishoditi javnu ispravu - Potvrdu o visini dohotka i primitka, temeljem koje će Fina moći utvrditi da se radi o jedinom i stalnom primanju koje se ovršeniku isplaćuje;
 • u najbližoj poslovnici Fine dostaviti popunjen i potpisan obrazac Obavijesti iz članka 212. Ovršnog zakona (na kojem moraju biti upisani svi potrebni podaci o ovršeniku, uplatitelju zaštićenog primanja i OIB uplatitelja, broju računa i banci, te naznačiti da ostvaruje primanje sukladno članku 173. st.7. Ovršnog zakona), te priložiti izvornik Potvrde o visini dohotka i primitka;
 • na temelju Obavijesti i Potvrde o visini dohotka i primitka, Fina daje nalog banci ovršenika da otvori zaštićeni račun po ovoj osnovi, te dostavlja uplatitelju primanja naznačenom na Obavijesti iz članka 212. Ovršnog zakona podatak o broju zaštićenog računa na koji će isti uplaćivati iznos zaštićenog primanja.

Skrećemo pozornost da bez Potvrde o visini dohotka i primitka, Fina neće biti u mogućnosti otvoriti zaštićeni račun po ovoj osnovi.

U obrascu Obavijesti iz članka 212. Ovršnog zakona, ovršenik može navesti samo jednog uplatitelja po čl. 173. st.7. i istovremeno može imati evidentiranog samo jednog uplatitelja po čl.173. st.7. Ovršnog zakona.

Također, ako ovršenik želi promijeniti isplatitelja po primanju Drugi dohodak (Čl.173.st. 7. OZ), to može učiniti najviše jednom u kalendarskom mjesecu, na način da dostavi novu Obavijest i novu Potvrdu o visini dohotka i primitka.

Na temelju mišljenja i pojašnjenja Ministarstva pravosuđa, javnom ispravom iz čl. 173. st.7. Ovršnog zakona, smatra se Potvrda o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava na temelju službenih evidencija koje vodi, ako je u navedenoj potvrdi naznačeno da ovršenik u razdoblju za koje se potvrda izdaje ima evidentirana samo primanja po osnovi drugog dohotka, a istovremeno u potvrdi nije evidentiran nikakav drugi dohodak, ni primitak u tom razdoblju, niti je na potvrdi u napomeni naznačeno da obavlja samostalnu djelatnost.

Primjer valjane Potvrde o visini dohotka i primitka, pogledajte ovdje.

Napomena:
Ovršenik uz primanje iz čl. 173. st.7. Ovršnog zakona ne može imati niti jedno drugo stalno novčano primanje po čl.173. Ovršnog zakona (npr. plaća, mirovina). Isto znači da ovršenik koji dostavlja Fini obrazac Obavijesti iz članka 212. Ovršnog zakona, a na kojemu je naznačio primanje iz članka 173. stavak 7., u trenutku podnošenja navedene Obavijesti, raniju obavijest mora opozvati.

 
 

PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA TEMELJEM ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

1. rujna 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine 82/2015, u daljnjem tekstu ZORP), koji donosi novine u postupanju Fine vezano za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Prema odredbi čl. 20.a ZORP-a, poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću ili naknadu plaće (ne i otpremninu) koja radniku pripada za prethodni mjesec, dužan je Fini prvog sljedećeg radnog dana dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, za svakog radnika kojemu nije isplatio plaću kojim se traži provedba ovrhe na vlastitim računima poslodavca u korist radnika.

Zahtjev za prisilnu naplatu, smatra se osnovom za plaćanje i dostavlja se u Finu u izvorniku na propisanom obrascu (ZPN-01), koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrasca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (NN 93/15). Uz zahtjev za prisilnu naplatu poslodavac je dužan dostaviti i obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, koji treba biti u skladu s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 31/15, 102/15). Zahtjev za prisilnu naplatu i obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, poslodavac je dužan dostaviti za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću radniku. Ako se zahtjev za prisilnu naplatu i obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, izrađuju računalnim putem, obrasci moraju sadržavati sve elemente kao i propisani obrasci. U suprotnom, Fina neće postupiti po zahtjevu, već će podnositelju isti vratiti kao nepodoban za provedbu ovrhe.

Zahtjev za prisilnu naplatu i obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, poslodavac treba dostaviti za svakog radnika pojedinačno. Navedeno znači da je poslodavac dužan za svakog radnika kojemu nije isplatio plaću, odnosno naknadu plaće, dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu na kojemu će kao podatke o ovrhovoditelju navesti podatke o tom radniku. Uz svaki pojedinačni zahtjev za prisilnu naplatu poslodavac treba priložiti jedan obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće za tog radnika. Ako poslodavac za istog radnika nije isplatio dvije ili više plaća, odnosno naknada plaća, za svaki obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, treba dostaviti poseban zahtjev za prisilnu naplatu. Navedeno znači: jedan radnik, jedan mjesec neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, jedan zahtjev za prisilnu naplatu, jedan obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

Sa zahtjevom za prisilnu naplatu postupa se kao s pravomoćnim rješenjem o ovrsi (novčana sredstva se odmah s računa poslodavca prenose na račun radnika). Zahtjev za prisilnu naplati ima prednost u redoslijedu naplate u odnosu na ostale osnove za plaćanje koje su zaprimljene prije zahtjeva za prisilnu naplatu, osim ako je posebnim propisom te osnove za plaćanje propisano da te osnove imaju prioritet u provedbi ovrhe.

Zahtjev za prisilnu naplatu koji je poslodavac podnio na provedbu ovrhe i koji je evidentiran u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ne može povući s naplate niti poslodavac niti radnik, već samo Agencija za osiguranje radničkih potraživanja (u daljnjem tekstu AORP), sukladno čl. 20.a stavku 4 ZORP-a.

U slučaju ako na računima poslodavca nije bilo dovoljno novčanih sredstava za izvršenje prethodno dostavljenih zahtjeva za prisilnu naplatu te je poslodavac temeljem navedenih zahtjeva u blokadi, poslodavac je dužan nakasnije u roku od 3 dana od dana kada je blokiran po osnovi nenaplaćenih zahtjeva za prisilnu naplatu, podnijeti AORP-u zbirni zahtjev za isplatu plaće, odnosno naknade plaće, u visini minimalne plaće za sve radnike kojima nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće.

Uz zahtjev koji podnosi AORP-u, poslodavac je dužan priložiti dokumentaciju navedenu u članku 20.a, stavku 6. Zakona. Uz ostalu propisanu dokumentaciju, dužan je priložiti i potvrdu Fine da ima evidentirani i neizvršeni zahtjev za prisilnu naplatu i da su mu računi blokirani. Sukladno navedenom, poslodavac treba osobno, putem pošte ili telefaksom, Fini dostaviti pisani zahtjev za izdavanje prethodno navedene potvrde. Fina će izdati potvrdu isti, odnosno najkasnije idući radni dan od primitka pravilno popunjenog zahtjeva, a za izdavanje potvrde obračunava se naknada sukladno Cjeniku Fine.

Po primitku potvrde, poslodavac istu zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom treba dostaviti AORP-u. Nakon primitka zahtjeva poslodavca  za isplatom plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće, AORP odlučuje  rješenjem, kojim će ako su stečeni uvjeti, utvrđuje da po uplati iznosa iz rješenja preuzima potraživanja radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos.

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja isplatit će iznose utvrđene rješenjem na račun radnika sukladno članku 20.b. stavak 10.  ZORP-a, s time da će prije isplate koje se odnose na isplatu neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, u visini minimalne plaće kod Fine provjeriti podatke o tome je li u međuvremenu i u kojem iznosu namiren dug koji je poslodavac iskazao u zahtjevu za prisilnu naplatu. U slučaju da je na teret računa poslodavca provedbom prisilne naplate u Fini evidentirana naplata pojedinih tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu, Fina će o tome dostaviti podatke AORP-u, koja će u tom slučaju umanjiti iznose isplate po osnovi neisplaćene minimalne plaće. Za iznos koji je AORP isplatio po osnovi neisplaćene minimalne plaće radnika umjesto poslodavca, AORP će Fini dostaviti zahtjev za izravnu naplatu temeljem rješenja, kojim će biti naloženo da se na teret poslodavca AORP-u isplati iznos koji je uplatila umjesto poslodavca.

Postupanje u slučaju kada Fina na teret ovršenika - poslodavca provodi rješenje inspektorata rada o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu kod banke

Sukladno članku 20.d. ZORP-a, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije, obavijestit će o činjenici neisplate plaće, odnosno naknade plaće, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - Inspektorat rada, a isto tako AORP će obavijestiti Inspektorat rada o činjenici da je poslodavac kojem je blokiran račun podnio AORP-u zahtjev za isplatu neisplaćene plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće.

Ako Inspektorat rada temeljem dostavljenih podataka od AORP-a i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije utvrdi da poslodavac nije AORP-u podnio zahtjev za isplatu neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, u visini minimalne plaće, Inspektorat rada će donijeti i Fini dostaviti na provedbu rješenje o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu kod banke. Po primitku predmetnog rješenja, Fina će za iznos naložen u predmetnom rješenju dati nalog bankama za zapljenu novčanih sredstava ovršenika, a ako na računima neće biti dovoljno novčanih sredstava za provedbu rješenja u cijelosti, dat će nalog bankama ovršenika za blokadu svih njegovih računa i oročenih novčanih sredstava.

Ako poslodavac utvrdi da je blokiran po osnovi predmetnog rješenja, a da je Fini dostavio zahtjev za prisilnu naplatu za neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće radnika, potrebno je da Fini dostavi zahtjev za izdavanjem potvrde iz članka 20.d., stavak 10. Zakona, kojom će Fina potvrditi da je u Očevidniku redoslijeda plaćanja evidentiran jedan ili više nenaplaćenih zahtjeva za prisilnu naplatu na teret poslodavca.

Po izdavanju navedene potvrde od strane Fine, poslodavac je o istome dužan obavijestiti Inspektorat rada i priložiti potvrdu Fine, a kako bi Inspektorat rada donio rješenje kojim će ukinuti rješenje o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu kod banke. Nakon što Inspektorat rada Fini dostavi rješenje o ukidanju rješenja o privremenom osiguranju na provedbu, Fina će bankama ovršenika dati nalog za obustavu daljnjeg postupanja po rješenju te oslobađanjem eventualno zapljenjenih sredstava na račun ovršenika.

U slučaju da je nakon što je na teret poslodavca zaprimljeno rješenje Inspektorata rada o privremenom osiguranju naplate, na teret poslodavca u cijelosti izvršen zahtjev za prisilnu naplatu temeljem kojeg je rješenje Inspektorata rada doneseno, Fina će na pisani zahtjev poslodavca izdati potvrdu o izvršenju u cijelosti zahtjeva za prisilnu naplatu. Poslodavac navedenu potvrdu mora dostaviti Inspektoratu rada kako bi Inspektorat rada, ako nakon provjere podataka utvrdi opravdanost zahtjeva, donio rješenje o ukidanju rješenja o privremenom osiguranju naplate.

DOKUMENTI:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radnika u slučaju stečaja poslodavca

Zahtjev za prisilnu naplatu - Obrazac ZPN-01

Potvrda Fine da poslodavac ima evidentiran i neizvršen zahtjev za prisilnu naplatu i da su mu računi blokirani

Potvrda Fine iz članka 20.d. stavak 10. ZORP-a

Potvrda Fine o izvršenju u cijelosti zahtjeva za prisilnu naplatu

 
 
OBAVIJEST OVRŠENICIMA KOJI IMAJU OTVOREN POSEBAN RAČUN U CENTAR BANCI d.d.

Obavještavamo sve ovršenike koji imaju otvoren poseban račun (tzv. zaštićeni račun) u Centar banci d.d., na koji se isplaćuju primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe (primjerice, dio plaće, dio mirovine, primanja po osnovi socijalne skrbi, primanja po osnovi privremene nezaposlenosti, doplatak za djecu i dr.), da se jave u bilo koju poslovnicu Financijske agencije radi otvaranja posebnog računa u drugoj banci. U poslovnicu je potrebno dostaviti novi obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona), kako bi mogli i nadalje primati primanja, naknade i iznose izuzete od ovrhe. Istom prilikom potrebno je dostaviti i zahtjev za zatvaranje posebnog računa koji je otvoren u Centar banci d.d.

Po primitku obavijesti ovršenika, Fina nalaže banci navedenoj u obavijesti otvaranje novog posebnog računa te o njegovom otvaranju bez odgode obavještava uplatitelje primanja (primjerice, poslodavca).

Ako ovršenik ima otvoren račun na koji prima redovna primanja u Centar banci d.d., potrebno je da prije dostave obrasca Obavijesti iz čl. 212. stavka 1. Ovršnog zakona, otvori račun za primitak redovnog primanja u nekoj drugoj banci.

Obrazac Obavijesti dostupan je ovdje i u svim Fininim poslovnicama.

 
 

ZAŠTITA NOVČANE POMOĆI ZA MAJKU ODGOJITELJICU, ODNOSNO RODITELJA ODGOJITELJA, OD OVRHE

17. studenoga 2016. - U povodu isplate novčane pomoći za majku odgojiteljicu, odnosno roditelja odgojitelja, koji Grad Zagreb isplaćuje temeljem Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu od 31. kolovoza 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu od 20. listopada 2016. godine te Rješenja kojim se majci odgojiteljici, odnosno roditelju odgojitelju, priznaje pravo na novčanu pomoć, Financijska agencija je od strane Grada Zagreba obavještena da se navedena novčana pomoć smatra drugim dohotkom.

S obzirom da se novčana pomoć za majku odgojiteljicu, odnosno roditelja odgojitelja, smatra drugim dohotkom na isto se, radi zaštite navedenog primanja od ovrhe, primjenjuje odredba članka 173. stavak 7. Ovršnog zakona, koja propisuje da se odredbe koje se odnose na zaštitu plaće od ovrhe (od ovrhe izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće odnosno 2/3 neto plaće kada je ista manja od prosječne neto plaće) primjenjuju i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Iz svega navedenog, kako bi ovršenik - majka odgojiteljica, odnosno roditelj odgojitelj, mogao zaštiti navedeno primanje, potrebno je da uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona u bilo koju poslovnicu Financijske agencije dostavi i javnu ispravu kojom dokazuje da je to primanje jedino i stalno novčano primanje.

Prema mišljenju Ministarstva pravosuđa, javnom ispravom iz članka 173. stavak 7. OZ-a smatra se potvrda Porezne uprave i to samo ako je u navedenoj potvrdi naznačeno da ovršenik u razdoblju za koje se potvrda izdaje ima evidentirano samo primanje po osnovi drugog dohotka, a istovremeno nema evidentiran nikakav drugi dohodak ni primitak u tom razdoblju niti je na potvrdi naznačeno da obavlja samostalnu djelatnost.

Budući da je iz Rješenja Grada Zagreba kojim se majci odgojiteljici, odnosno roditelju odgojitelju, priznaje pravo na novčanu pomoć razvidno da će se ovršeniku navedeno novčano primanje isplaćivati mjesečno, odnosno u određenom razdoblju, rješenje se može smatrati javnom ispravom kojom se dokazuje da je predmetno novčano primanje stalno dok se potvrda Porezne uprave može smatrati dokazom da je novčana pomoć jedino novčano primanje majke odgojiteljice, odnosno roditelja odgojitelja.

S obzirom na navedeno, ako ovršenik dostavi potvrdu Porezne uprave u kojoj su svi iskazani novčani iznosi nula i Rješenje Grada Zagreba, Fina će ovršeniku, sukladno odredbi članka 173. stavak 7. Ovršnog zakona, otvoriti zaštićeni račun.

 
 

SAZNAJTE VIŠE

info telefon 0800 0080

adresa e-pošte prisilna.naplata@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite