English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE
(prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mogao se podnijeti zaključno s danom 31. kolovoza 2015.g.

Dužnik podnosi Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i ostalu dokumentaciju vezanu za provedbu postupka predstečajne nagodbe preporučenom poštom s naznakom "Za predstečajnu nagodbu" ili osobno u regionalni centar Financijske agencije prema svom sjedištu, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati, na sljedeće adrese:

- Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb,
- Financijska agencija, Regionalni centar Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek,
- Financijska agencija, Regionalni centar Rijeka, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka,
- Financijska agencija, Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24 b, 21000 Split.

Ukoliko ukupan iznos obveza dužnika na dan podnošenja prijedloga prelazi iznos od 10.000.000,00 kn, prijedlog se podnosi Regionalnom centru u Zagrebu, bez obzira na sjedište dužnika.

Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

 
 
PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA
(prema Stečajnom zakonu)

Stečajni zakon (NN 71/15), koji je stupio na snagu 1. rujna 2015.g. u čl.16.st.1. propisao je da se prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka od 1. rujna 2015.g. više ne dostavlja regionalnim centrima Financijske agencije, već se prijedlog podnosi trgovačkom sudu nadležnom prema prebivalištu dužnika.

Informacije o predmetima za koje je Prijedlog za pokretanje prestečajnog postupka dostavljen nadležnom trgovačkom sudu u skladu sa Stečajnim zakonom, bit će dostupne na e-oglasnoj ploči sudova, https://e-oglasna.pravosudje.hr.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite