English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - NAPLATA KONVERTERA ZBROJNOG NALOGA U PAIN.001

Od 1. lipnja 2018. godine, započinje naplata aplikacije Konverter. Za daljnje korištenje aplikacije potrebno je popuniti Pristupnicu, obaviti uplatu i ostale postupke navedene u Općim uvjetima.

Nakon toga korisniku se dostavlja važeća licenčna datoteka koju je potrebno instalirati sukladno Korisničkoj uputi.


Dokumenti:

Pristupnica za korištenje Aplikacije Konverter

Opći uvjeti korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001


Aplikaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Konverter ZN u pain .001

 

 
 
OBAVIJEST ZA KLIJENTE - OBJAVLJENA NOVA VERZIJA APLIKACIJE KONVERTER

21. lipnja 2016. - Aplikacija Konverter zbrojnog naloga u pain.001 dorađena je za vrstu naloga 4 (plaće, ostala redovna i povremena davanja), način izvršenja 2-zbrojni nalog.

Dorada se odnosi na prenošenje podatka "OIB uplatitelja osobnog primanja" iz zbrojnog naloga u poruku pain.001.

Aplikacija Konverter Zbrojnog naloga u pain.001

Korisnička uputa - Aplikacija za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - SPECIFIČNOSTI KOD PODNOŠENJA/INICIRANJA PORUKE PAIN.001 U FINI

Obavještavamo Vas o specifičnostima o kojima je potrebno voditi računa prilikom implementacije poruke pain.001.001.03 u Vaš poslovni sustav, a za poruke koje će se inicirati kroz servis e-plaćanja Fine ili podnositi na šalteru jedinice Fine.

Specifičnosti kod podnošenja/iniciranja poruke pain.001 u Fini
 
 
OBAVIJEST ZA KLIJENTE - PREGLED OSNOVNIH MODELA POZIVA NA BROJ 6.6.2016.

Objavljen je Jedinstveni pregled osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja, važeći za primjenu od 6. lipnja 2016. godine.

Neke od novosti u Jedinstvenom pregledu osnovnih modela "poziva na broj" važećem od 6. lipnja 2016. su sljedeće:

- obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela,
- obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom,
- sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje,
- uvođenje modela HR69 za isplatu plaća.

Pregled osnovnih modela poziva na broj

Pregled osnovnih modela poziva na broj - engleska verzija

 
 
OBAVIJEST ZA KLIJENTE - APLIKACIJE ZA KREIRANJE DATOTEKE PAIN.001 (XML DATOTEKA)

Aplikacija za kreiranje daoteke pain.001 je još jedno pomoćno sredstvo migracije na SEPA poruku pain.001 (xml poruka) koja od 6.6.2016. zamijenjuje datoteku Zbrojni nalog na elektroničkom mediju.

Radi se o web aplikaciji jednostavnoj za korištenje. Aplikacija omogućava kreiranje datoteke s nalozima za plaćanje u obliku poruke pain.001 (xml poruke) ručnim popunjavanjem potrebnih podataka.

Nakon unosa svih potrebnih podataka u Aplikaciju, kreira se datoteka spremna za pohranu na računalo ili prijenosni medij. Aplikacija omogućava i kreiranje izvještaja u pdf formatu sa svim popunjenim podacima.

Korištenje Aplikacije za kreiranje datoteke pain.001 je za sada besplatno za korištenje. Nakon određenog roka, korištenje Aplikacije će se naplaćivati.

Aplikacija za kreiranje daoteke pain.001

Korisničke upute_ Aplikacija za kreiranje pain.001 

 
 
OBAVIJEST ZA KLIJENTE - KONVERTER ZBROJNOG NALOGA U PAIN.001

Aplikacija Konverter Zbrojnog naloga u pain.001 dostupna je za preuzimanje.

Konverter služi kao pomoć na migraciju na SEPA tehnički standard zadavanja naloga za plaćanje u datoteci, odnosno poruku pain.001.

Korištenje aplikacije je besplatno do 1.6.2018. godine. Nakon tog roka, korištenje aplikacije će se naplaćivati.

Aplikacija Konverter Zbrojnog naloga u pain.001

Korisnička uputa - Aplikacija za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001

 
 
OBAVIJEST ZA KLIJENTE - PROMJENA ROKA ZA PRIMJENU SEPA KREDITNOG TRANSFERA

Novi rok za primjenu SEPA kreditnog transfera (prihvat poruke pain.001 za iniciranje zbrojne datoteka za plaćanje i prestanak korištenja Zbrojnog naloga u elektorničkom obliku) je 6. lipanj 2016. godine (prethodni rok je bio 1. travanj 2016.).

Ažuirana dokumentacija i dodatne informacije su objavljene na www.sepa.hr te u nastavku.

 
 
DOKUMENTACIJA

Dokumenti

Pravila HRK SCT sheme (regulira kreditne transfere po SEPA pravilima i tehničkim standardima za kune)

Uputa za implementaciju poruke pain.001
Uputa za implementaciju poruke pain.002
Uputa za implementaciju camt.poruka - 6.9.2016.
HR XSD shema za poruku pain.001
ExternalStatusReason1Code-SCT-i-SDD1

Pregled osnovnih modela poziva na broj

Pregled osnovnih modela poziva na broj - engleska verzija

SCT - Implementation Guidelines pain 001 v 1.1
SCT - Implementation Guidelines pain.002-2. amendment

 
 
PRIPREMA ZA SEPA KREDITNI TRANSFER

Krajnji rok za migraciju na SEPA platni instrument - SEPA kreditni transfer u euro valuti sukladno Uredbi EU 260/2012 za Republiku Hrvatsku je 31. listopada 2016. godine.

Nacionalnim planom migracije na SEPA određeno je da se SEPA pravila i tehnički standardi primjene i za postojeće kreditne transfere u kunama, odnosno predviđena je izrada i provedba nacionalne SEPA sheme za kreditne transfere u kunama.

Cilj primjene SEPA pravila i tehničkih standarda i na kreditne transfere u kunama je olakšavanje i priprema cjelokupnog platnog sustava za buduće uvođenje eura kao službene valute RH.

Nacionalni odbor za platni promet je prihvatio nacionalnu SEPA shemu za kreditne transfere u kunama pod nazivom "HRK SCT shema".

Prilozi "HRK SCT sheme" su upute za klijente banaka za implementaciju poruka koje služe kao jedinstveni tehnički standard za iniciranje naloga za plaćanje (pain.001 poruka), za informaciju o statusu naloga (pain.002 poruka) te za izvještajne poruke (izvadak i obavijesti - camt.poruke).

Više informacija o navedenom te dokumetnaciju možete pronaći na stranici www.sepa.hr.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite