English
header stečaj potrošača.jpg
 
GRAĐANI

STEČAJ POTROŠAČA

Dana 18. rujna 2015. godine, u Narodnim novinama broj 100/15 objavljen je Zakon o stečaju potrošača (u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2016. godine.

Sukladno zakonskim odredbama potrošač je:

 • svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti,
 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit, ako:

  1. nema više od 20 vjerovnika,
  2. obveze iz obavljanja djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kn,
  3. nema obveza iz radnih odnosa koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti,
  4. nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak.

Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

Potrošač je nesposoban za plaćanje ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kn.

BROŠURA

Kako bismo dodatno pojasnili postupak stečaja potrošača, u nastavku su dostupni informativni materijali Ministarstva pravosuđa:

Brošura - Stečaj potrošača
Letak - Stečaj potrošača

UPUTA ZA PREGLED JAVNE OBJAVE
 
 

IZVANSUDSKI POSTUPAK

Prije pokretanja stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom, mora se provesti izvansudski postupak pred posrednikom u savjetovalištu s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i njegovih vjerovnika.

Savjetovališta su ustrojstvene jedinice Fine i druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta.

Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta (NN 2/16) propisane su jedinice Fine koje obavljaju poslove savjetovališta:

 1. Podružnica Bjelovar, 43000 Bjelovar, Frana Supila 4
 2. Podružnica Čakovec, 40000 Čakovec, O. Keršovanija 7
 3. Podružnica Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Vukovarska 2
 4. Podružnica Gospić, 53000 Gospić, Kaniška 4
 5. Podružnica Karlovac, 47000 Karlovac, Pavla Vitezovića 1
 6. Podružnica Koprivnica, 48000 Koprivnica, Opatička 1
 7. Podružnica Osijek, 31000 Osijek, L. Jagera 1 – 3
 8. Podružnica Požega, 34000 Požega, Trg Sv. Trojstva 19
 9. Poslovnica Pula, 52100 Pula, Giardini 5
 10. Podružnica Rijeka, 51000 Rijeka, F. Kurelca 3
 11. Podružnica Sisak, 44000 Sisak, I. K. Sakcinskog 1
 12. Podružnica Slavonski Brod, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 20
 13. Podružnica Split, 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 24 b
 14. Podružnica Šibenik, 22000 Šibenik, Perivoj L. Maruna 1
 15. Podružnica Varaždin, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca 2
 16. Poslovnica Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 33
 17. Poslovnica Virovitica, 33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3
 18. Podružnica Vukovar, 32000 Vukovar, Olajnica 19
 19. Podružnica Zadar, 23000 Zadar, Ivana Danila 4
 20. Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 70
 21. Poslovnica Zlatar, 49250 Zlatar, Gajeva 7

Radno vrijeme savjetovališta Fine je od 8 do 16 sati.

POSREDNIK

Izvansudski postupak u savjetovalištu provodi posrednik. Posrednik je djelatnik Fine ili druga fizička osoba kojoj je ministar pravosuđa izdao dozvolu za obavljanje poslova posrednika.

Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika (NN 3/16) propisani su uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika.

Posrednik je dužan posvetiti osobitu pažnju zaštiti potrošača kao slabije strane u pravnom odnosu i postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti te je dužan postupati s osobnim podacima u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

POKRETANJE IZVANSUDSKOG POSTUPKA

Izvansudski postupak pred savjetovalištem pokreće se podnošenjem zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi neposredno ili putem pošte savjetovalištu u kojem potrošač želi provesti izvansudski postupak.

Pravilnikom o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (NN 2/16) propisani su obrasci koji se koriste u izvansudskom postupku.

Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka može podnijeti potrošač ili njegov vjerovnik.

Potrošač je uz zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka dužan priložiti popis imovine i obveza na propisanom obrascu i dokaz o postojanju stečajnog razloga (npr. račun ili račune iz kojih je vidljivo da je iznos obveza veći od 30.000,00 kn s dospijećem dužim od 90 dana, pravomoćna odluka suda iz koje je vidljivo da je potrošač bio dužan platiti prije 90 dana i više iznos veći od 30.000,00 kn, itd.).

Vjerovnik je uz zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka dužan priložiti isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine i izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka.

Zakonom je određen predujam u iznosu od 300,00 kn za troškove izvansudskog postupka, a troškove predujma snosi podnositelj zahtjeva, odnosno potrošač ili njegov vjerovnik.

Ako je podnositelj zahtjeva potrošač, tada se potrošač može osloboditi obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev prilaže dokaz o uplati predujma ili rješenje nadležnog tijela da je potrošač oslobođen plaćanja predujma za troškove izvansudskog postupka, ako je podnositelj zahtjeva potrošač.

Uplata predujma za troškove izvansudskog postupka koji se provode u savjetovalištima Fine vrši se na račun Fine broj HR42 2390 0011 1000 1704 2, model HR05, poziv na broj odobrenja 7535104-OIB potrošača, opis plaćanja - predujam za troškove izvansudskog postupka.

POPIS IMOVINE I OBVEZA

Popis imovine i obveza podnosi se savjetovalištu na propisanom obrascu.

Ako je podnositelj zahtjeva potrošač tada je dužan popis imovine i obveza dostaviti uz zahtjev, a ako je podnositelj zahtjeva njegov vjerovnik tada je potrošač dužan bez odgode dostaviti savjetovalištu koje vodi izvansudski postupak popis imovine i obveza.

Posrednik je ovlašten i dužan provjeriti podatke iz popisa imovine i obveza kod tijela ili osoba koje vode odgovarajuće javne knjige, registre, upisnike i očevidnike, za što mu nije potrebna pisana suglasnost potrošača.

Posrednik će pozvati potrošača da ispravi ili dopuni netočne ili nepotpune podatke, a ako potrošač to ne učini, posrednik je dužan na to upozoriti vjerovnike, o čemu stavlja bilješku na popisu imovine i obveza.

PLAN ISPUNJENJA OBVEZA

Plan ispunjenja obveza sastavlja se na propisanom obrascu.

Posrednik je dužan pružiti potrošaču stručnu pomoć prilikom sastavljanja plana ispunjenja obveza, ako to potrošač od njega zatraži.

POZIV ZA SUDJELOVANJE

Nakon što se savjetovalištu dostavi dokaz o uplati predujma za troškove izvansudskog postupka u iznosu od 300,00 kn ili rješenje nadležnog tijela kojim se potrošač oslobađa obveze plaćanja predujma i nakon što se sastavi plan ispunjenja obveza, savjetovalište na mrežnim stranicama Fine objavljuje poziv za sudjelovanje.

Poziv za sudjelovanje sadrži podatke za identifikaciju potrošača, vrijeme i mjesto kada su svi vjerovnici pozvani pristupiti u savjetovalište radi održavanja sastanka, podatke za identifikaciju vjerovnika koje je dužnik naveo u popisu imovine i obveza. Uz poziv za sudjelovanje, savjetovalište objavljuje i plan ispunjenja obveza.

Sastanak u savjetovalištu može se sazvati najranije 30 dana od dana objave poziva za sudjelovanje.

Poziv za sudjelovanje savjetovalište ne dostavlja osobno vjerovnicima i posrednik je dužan na to upozoriti potrošača, ali potrošač ima mogućnost sam obavijestiti vjerovnike o vremenu i mjestu sastanka u savjetovalištu.

Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenog u pozivu za sudjelovanje.

Iznimno, navedeni rok od 30 dana može se produžiti za dodatnih 30 dana ako posrednik u savjetovalištu ocijeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili ako su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži. Ako nakon proteka roka od 30 dana, odnosno dodatnih 30 dana, izvansudski sporazum nije sklopljen, savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

PRETRAŽIVANJE PODATAKA

Na stranici javne objave savjetovalište u izvansudskom postupku objavljuje poziv za sudjelovanje uz plan ispunjenja obveza. Budući da savjetovalište poziv za sudjelovanje ne dostavlja osobno vjerovnicima već se dostava poziva smatra obavljenom objavom na internetskoj stranici Financijske agencije, putem javne objave omogućava se potrošaču, vjerovnicima i svakoj zainteresiranoj osobi pretraživanje i preuzimanje poziva za sudjelovanje uz plan ispunjenja obveza.

Osnovni kriterij pretraživanja su OIB potrošača ili potrošač (dovoljno je upisati dio naziva obrta ili ime i prezime potrošača). Pretragom prema OIB-u potrošača ili imenu i prezimenu, odnosno nazivu potrošača, prikazuje se poziv za sudjelovanje i plan ispunjenja obveza objavljenih od strane posrednika u savjetovalištu.

Pretraga je omogućena i za određeni vremenski period putem opcije "Datum od-do" te je korisniku omogućeno da odredi razdoblje pretrage poziva za sudjelovanje koje je savjetovalište objavilo u odabranom vremenskom periodu.

Nakon unosa kriterija pretrage korisnik je obavezan prepisati kontrolni znak (tekst sa slike) u za to predviđeno polje te pokrenuti pretragu.

Stečaj potrošača - javna objava

IZVANSUDSKI SPORAZUM

Ako je izvansudski postupak pred savjetovalištem između potrošača i vjerovnika uspio, tada će se sklopiti izvansudski sporazum između potrošača i vjerovnika. Izvansudski sporazum može se sklopiti samo s vjerovnicima koji su sudjelovali u izvansudskom postupku.

Sklopljeni izvansudski sporazum ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu.

Izvansudski sporazum sklapa se na propisanom obrascu i nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.

POTVRDA DA POKUŠAJ SKLAPANJA IZVANSUDSKOG SPORAZUMA NIJE USPIO

Ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine, smatrat će se da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio i savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

Ako nakon isteka roka od 30 dana od datuma sastanka iz poziva za sudjelovanje, odnosno dodatnog roka od 30 dana, izvansudski sporazum nije sklopljen, savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

Ako potrošač nakon neuspjelog pokušaja sklapanja izvansudskog sporazuma pred savjetovalištem želi pokrenuti postupak stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom, mora sudu podnijeti prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja potvrde da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite