English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U SVRHU JAVNE OBJAVE ZA 2015. GODINU

Zagreb, 23. studenoga 2016. - Zakonom propisani rok za predaju pojedinačnih godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za javnu objavu, za poduzetnike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj (rok za predaju GFI-a je šest mjeseci po isteku poslovne godine), istekao je 30. lipnja 2016. godine, dok je 30. rujna 2016. godine istekao zakonski rok za predaju konsolidiranih GFI-a za javnu objavu (rok za predaju GFI-a je devet mjeseci po isteku poslovne godine). Pojedinačne i konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu poduzetnici mogu dostaviti i po isteku zakonom propisanoga roka, ali za predaju s kašnjenjem duljim od osam dana plaćaju veću naknadu za javnu objavu, koja je propisana Pravilnikom o vrstama i visini naknada Fini za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 1/16).

Zaključno s 31. ožujka 2016. godine u Registru godišnjih financijskih izvještaja je evidentirano 106.569 godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe na osnovi kojih su izrađene analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na razini RH, po županijama i na razini gradova i općina. Do 31. listopada 2016. godine u Registar je zaprimljeno 105.331 pojedinačnih i konsolidiranih GFI-a za javnu objavu za 2015. godinu. Javno su objavljeni pojedinačni godišnji financijski izvještaji i druga propisana dokumentacija za 104.385 poduzetnika i 575 konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja obveznika konsolidacije koji su dostupni na servisu RGFI - javna objava. Svi obrađeni izvještaji i druga dokumentacija, neovisno o svrsi predaje (statističke i dr. potrebe i/ili javna objava), dostupni su putem aplikacije WEB RGFI, e-poštom i u Fininim jedinicama.

Iako je 1. siječnja 2016. godine na snagu stupio novi Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15), na predaju GFI-a za 2015. godinu, sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu (NN, br. 134/15), primjenjuju se odredbe Zakona o računovodstvu iz 2007. godine (NN, br. 109/07, 54/13, 121/14) te za ovo izvještajno razdoblje nema promjena u odnosu na podnošenje GFI-a za 2014. godinu.

Za poduzetnike koji nisu ispunili zakonom propisanu obvezu predaje GFI-a za javnu objavu propisane su prekršajne odredbe prema kojima je poduzetniku propisana novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi poduzetnika u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna (čl. 32. Zakona o računovodstvu).

Svi potrebni obrasci, koji su nepromijenjeni u odnosu na obrasce korištene kod popunjavanja GFI-a za 2014. godinu, mogu se preuzeti ovdje, a odgovori na najčešća pitanja mogu se pronaći u posebnoj rubrici "Najčešća pitanja i odgovori". Više informacija obveznici predaje mogu dobiti putem e-pošte na rgfi@fina.hr.

 
 

REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dobit. Osim godišnjih financijskih izvještaja, Registar raspolaže i s drugom dokumentacijom obveznika koju su predali Registru (Isprava o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja, Mišljenje revizora i dr.)

Dokumentacija iz Registra je javna i dostupna svim poslovnim subjektima i građanima, a možete je dobiti u poslovnim jedinicama Fine, telefaksom, e-poštom, ili korištenjem aplikacije RGFI putem WEB-a.

Od 1. siječnja 2008. godine vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja regulirano je Zakon o računovodstvu (NN 109/07, s izmjenama i dopunama NN 54/13), a u razdoblju od 1. travnja 2003. do 31. prosinca 2007. godine bilo je regulirano Zakonom o Registru godišnjih financijskih izvještaja koji je donošenjem Zakona o računovodstvu stavljen van snage.

Više o zakonskim i podzakonskim propisima kojima je uređeno eksterno izvještavanje

 
 
OBVEZNICI

Novi Zakon o računovodstvu definira dvije kategorije obveznika:

1. Obveznici javne objave

 • Poduzetnici iz članka 2. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i to za redovno poslovanje i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom

2. Obveznici podnošenja GFI za statističke i druge potrebe

 • Poduzetnici iz članka 2. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinica poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i
 • Pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit

Predajom GFI-a i ostale dokumentacije Fini smatra se da je poduzetnik, obveznik javne objave, ispunio obvezu javne objave što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave ne trebate više nikome dostavljati.

Obveza javne objave odnosi se samo na poduzetnike, dok se obveza podnošenja GFI-a za statističke potrebe proširuje i na sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit određeni propisima koji uređuju poreze.

 
 
TKO, KADA I ŠTO PREDAJE U FINI?

Poduzetnici imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-a i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja, a za sljedeće poslovne godine prema propisanom roku za predaju GFI-a za potrebe javne objave odnosno u roku od 6 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.
Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 31. ožujka tekuće godine Registru odnosno Fini dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Preporuka: Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati GFI te za čije GFI-e nije propisana obveza donošenja odluke o utvrđivanju od strane njihovih nadzornih tijela, mogu se izvještajima podnesenim za statističke i druge potrebe koristiti i za potrebe javne objave pod uvjetom da se to u GFI-u izričito navede. U ovom slučaju, uz izvještaje za statističke i druge potrebe, poduzetnici su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju su na temelju Zakona dužni javno objaviti.

Tko, kada i što predaje Fini prikazano je u tablici:

Vrsta obveznika

Rok za predaju

Veličina poduzetnika

Mali

Srednji i  veliki

Trgovačko društvo

31.03.

- za

potrebe statistike

§      Bilanca

§      Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti**

§      Dodatni podaci

§    Bilanca

§    Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti**

§    Dodatni podaci

30.06.

- za

potrebe javne objave

§      Bilanca

§      Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti**

§      Bilješke uz financijske izvještaja

§      Odluka o utvrđivanju GFI-a*

§      Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka*

§      Izjava o neaktivnosti poduzetnika

 

Javno se objavljuje skraćeni oblik GFI-a

§    Bilanca

§    Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti**

§    Izvještaj o novčanom tijeku

§    Izvještaj o promjenama kapitala

§    Bilješke uz financijske izvještaja

§    Izvještaj revizora

§    Godišnje izvješće

§    Odluka o utvrđivanju GFI-a*

§    Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka*

§    GFI prema MSFI-u***

30.09.

- za potrebe javne objave

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj (obveznici konsolidacije: poduzetnik koji u grupi poduzetnika predstavlja matično društvo). Obveznici konsolidacije uz godišnji financijski izvještaj dostavljaju svu ostalu dokumentaciju kao veli i srednji poduzetnici, osim Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Obveznici iz članka 2. stavka 3.

31.03.

- za potrebe statistike

§    Bilanca

§    Račun dobiti i gubitka

§    Dodatni podaci


S obzirom da dokumentacija koju poduzetnici trebaju predati Fini radi javne objave ovisi o veličini poduzetnika, bitno je točno utvrditi veličinu i to prema kriterijima za razvrstavanje i na način kako je to definirano člankom 3. Zakona o računovodstvu.

** Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti sastavni je dio Računa dobiti i gubitka, a obveznici popunjavanja Izvještaja su obveznici primjene MSFI-a.
*** GFI prema MSFI-u obvezno u nestandardnome obliku predaju obveznici primjene MSFI-a.
Obveznici primjene MSFI-a su: svi veliki poduzetnici i poduzetnici čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštavanje na organizirano tržište vrijednosnih papira.
Obveznici primjene MSFI-a bilješke uz financijski izvještaj i izvještaj o promjenama kapitala ne dostavljaju kao poseban dokument, već su oni sastavni dio GFI-a prema MSFI-u.
 
 
VRSTA DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koju predajete Fini dijeli se na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija - pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su:

 1. bilanca,
 2. račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
 3. izvještaj o novčanom tijeku,
 4. izvještaj o promjenama kapitala za poduzetnike iz čl. 15. st. 2. Zakona o računovodstvu i  
 5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

Nestandardna dokumentacija - dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su:

 1. bilješke uz financijske izvještaje,
 2. izvještaj o promjenama kapitala za poduzetnike iz realnoga sektora,
 3. izvješće revizora,
 4. godišnje izvješće,
 5. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
 6. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.
 
 
NAČIN PREDAJE

GFI i ostala dokumentacija mogu se predavati u papirnom i elektroničkom obliku. GFI čiji je strukturu i sadržaj propisala HANFA ili HNB, predaju se isključivo u elektroničkom obliku.

Standardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poštom na adresu p.p. 606, 10002 Zagreb:

 • u papirnom obliku,
 • u Excel formatu (na mediju za elektroničku pohranu podataka)

2. Putem web aplikacije RGFI, u zakonski propisanom roku uz upotrebu Finine e-kartice u e-obliku

Nestandardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poštom na adresu p.p. 606, 10002 Zagreb

 • u papirnom obliku.

2. Putem web aplikacije RGFI u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartice ili usb sticka)

Godišnji financijski izvještaj (standardna dokumentacija u Excel formatu) predaje se korištenjem web aplikacije servis RGFI-a putem WEB-a >slanje GFI-a, uz potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Uz standardnu dokumentaciju, putem web aplikacije može se predati i nestandardna dokumentacija koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i to: bilješke, izvještaj o promjenama kapitala,  godišnje izvješće i GFI kreiran prema MSFI-u (u slučaju kada poduzetnik nije obveznik revizije),  Odluka o utvrđivanju GFI-a te Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti i pokriću gubitka (ako ih donosi vlasnik odnosno osoba ovlaštena za zastupanje odnosno u uvjetima kada tvrtka nema nadzornog odbora niti skupštine).

Revizorsko izvješće obveznici su dužni dostaviti u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poslati poštom na adresu poštanskoga pretinca u originalnome obliku.

Svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi dužni ste  Fini dostaviti istodobno, osim kad standardnu dokumentaciju dostavljate putem internetske aplikacije, a nestandardnu u Fininu poslovnu jedinicu ili putem pošte.

 
 
KONTROLA PREDANE DOKUMENTACIJE

Zaprimljena dokumentacija u Registru se kontrolira s osnove njezine potpunosti te računske i logičke kontrole. Potpunost izvještaja se kontrolira na način je li predana sva dokumentacija, jesu li upisani identifikacijski podaci i je li GFI i ostala dokumentacija ovjerena i potpisana od strane zakonskog predstavnika. Računske kontrole propisane su na standardnim obrascima, a logičke kontrole objavljene su na internetskoj stranici Fine.

Nepotpunu dokumentaciju Fina ne zaprima već je vraća uz obavijest o razlozima nezaprimanja.

O netočnoj dokumentaciji Fina vas obavještava te ste je dužni ispraviti u roku 8 dana od primitka obavijesti.

 
 
NAČIN KORIŠTENJA DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA

Dokumentacija i podaci iz Registra dostupni su od ustroja Registra odnosno od 2002. godine. Dokumentaciju iz Registra možete dobiti u obliku ispisa ili preslike.

 • ISPIS je tisak godišnjega financijskog izvještaja (bilanca, račun dobiti ili gubitka) s naznakom je li izvještaj revidiran. Dostupan je na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku u papirnom ili elektroničkom obliku*.
 • IZVADAK sadrži osnovne podatke o obvezniku i dokumentaciji predanoj Registru. Dostupan je u papirnom i elektroničkom obliku.
 • PRESLIKA je otisak originalnog dokumenta (financijskog izvještaja, mišljenja revizora i dr.) koji je Registru predan na papiru. Preslike svih dokumenata dostupne su isključivo u papirnom obliku. Ako je dokumentacija Registru predana u elektroničkom obliku, tada je tražiteljima dostupan samo ispis, dok se preslika može dobiti samo za onu dokumentaciju koja je predana u papirnatom obliku.


DOKUMENTACIJA DOSTUPNA IZ REGISTRA

Dokumenti

 

Izvadak iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

pdf

Ispis Godišnjeg financijskog izvještaja (primjer 2008.)

pdf.png

Ispis Izvještaja o promjenama kapitala (primjer 2008.)

pdf

Ispis Izvještaja o novčanom toku (primjer 2008.)

pdf

Ispis Godišnjeg financijskog izvještaja (primjer za zaključno 2007.)

pdf

Bilješke uz financijske izvještaje

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

Odluka o raspodijeli dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Iz Registra se mogu svim tražiteljima izdavati obrađeni pojedinačni i agregirani podaci iz godišnjih financijskih izvještaja i to od 2002. godine i dalje.

Dokumenti

 

Pojedinačni podaci iz Registra - u Excelu (primjer)

excel

Agregirani podaci iz registra - standardna tablica (primjer)

pdf.png

Agregirani podaci iz Registra - nestandardna tablica - po posebnom zahtjevu naručitelja (primjer)

excel

*Za sve male poduzetnike javno je objavljena skraćena bilanca i račun dobiti i gubitka, a cjelovit ispis te dokumentacije može se preuzeti iz Registra, uz plaćanje naknade.

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI:

 • u poslovnim jedinicama Fine - Dokumentacija u papirnom obliku dostupna je u poslovnim jedinicama Fine, osobnim dolaskom te slanjem zahtjeva putem pošte ili telefaksa.
 • korištenjem internet aplikacije RGFI - Korištenje internet aplikacije omogućeno je poslovnim subjektima i građanima na navedenoj stranici Registra, uz korištenje Fina e-kartice.
 • e-poštom - rgfi@fina.hr

Narudžbe za isporuku podataka primaju se u Centru za registre, Vrtni put 3, 10000 Zagreb ili e-poštom na adresu rgfi@fina.hr.

CIJENE

Naknada za korištenje usluga iz Registra godišnjih financijskih izvještaja obračunava se za svaku uslugu, a ovisi o količini preuzetih dokumenata. Cjenik

PUBLIKACIJE I ANALIZE

Registar vam nudi korištenje agregiranih podataka iz financijskih izvještaja u obliku standardnih publikacija te podatke prema specifičnim kriterijima koje sami određujete (rang-liste, adresari, popisi poslovnih subjekata po županijama, djelatnostima, veličini...). više o publikacijama i analizama
 

Dokumenti

Preuzmi

Dokumentacija za dobivanje Fina e-kartice

>>>

Zahtjev za izdavanje dokumentacije

pdf

 
 
JAVNA OBJAVA DOKUMENTACIJE IZ RGFI-a

Zakonom o Registru bila je propisana javna dostupnost podacima, a novi ZOR propisao je javnu objavu dokumentacije. Počevši od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija, i to sljedeća:

1.      godišnji financijski izvještaji
2.      godišnja izvješća
3.      revizorska izvješća (za obveznike revizije) te
4.      podaci o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Na internetu su osim toga i javno dostupni javno objavljeni konsolidirani financijski izvještaji, za obveznike konsolidacije.

Za srednje velike i velike poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni, u HTML formatu, kompletni godišnji financijski izvještaji. (prikaz)

Za male poduzetnike javno su dostupni javno objavljen, u HTML formatu, financijski izvještaj u skraćenom sadržaju odnosno obliku. (prikaz)

Za obveznike revizije godišnji financijski izvještaji su dostupni kao prilog Revizorskome izvješću, u PDF formatu.

Struktura i sadržaj prikaza objavljenih izvještaja usklađuje se prema važećem Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Prema stanju od 23. studenoga 2016. godine, registrirano je 78.866 korisnika aplikacije RGFI – javna objave, koji su u razdoblju od 2008. do navedenoga datuma ostvarili uvid u 9.309.785 dokumenata, sve bez naknade. 

Ulaz u aplikaciju - RGFI - javna objava

 
 
KOJA SE DOKUMENTACIJA JAVNO OBJAVLJUJE?

Dokumentaciju koju obveznici predaju u Registar radi jave objave, FINA je dužna javno objaviti u roku 30 dana od dana primitka točne i potpune dokumentacije, i to:

Dokumentacija za javnu objavu

Veličina poduzetnika

Mali

Srednji

Veliki

Bilanca

DA

DA

DA

Račun dobiti i gubitka

DA

DA

DA

Izvještaj o novčanom tijeku

NE

DA

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

DA

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

DA

DA

Revizorsko izvješće/mišljenje

revizora

DA

(ako je obveznik revizije)

DA

DA

Godišnje izvješće

NE

DA

DA

Odluku o utvrđivanju GFI-a od

strane nadležnog tijela*

NE

NE

NE

Odluku o prijedlogu raspodjele

dobiti ili pokriću gubitka*

DA

DA

DA

GFI izrađen prema MSFI-u**

NE

NE

DA


*ako one nisu sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjeg izvješća

** Ako su mali i srednje veliki poduzetnici obveznici primjene MSFI-a tada u i oni za potrebe javne objave dužni dostaviti GFI izrađen prema MSFI-u.

Više o dokumentaciji koja se javno objavljuje

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite